អាស៊ី – ប៉ាស៊ីហ្វិក, អាហ្វ្រិក & ជប៉ុន

24 & 25 តុលា, 2020

24 & 25 តុលា, 2020

ដើម្បីការពារសុខភាព និង សុវត្ថិភាពនៃគ្រួសារ យូណេស របស់យើង, ព្រឹត្តិការណ៍ EXPO 2020 Vision យូណេស ទាំងប្រាំតំបន់ នឹងធ្វើឡើង បែបផ្សាយផ្ទាល់ ជាមួយនឹងការបកប្រែភាសា សម្រាប់ទីផ្សារតំបន់ នីមួយៗ។

យើងមិនអាចរង់ចាំអ្នក ដើម្បីចូលរួមជាមួយយើង នៅទីនេះ JEUNESSEEXPO.COM ដើម្បីទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ព្រឹត្តិការណ៍ EXPO 2020 Vision: Asia-Pacific, Africa & Japan។

ឈ្នះរង្វាន់ធំជាមួយនឹងការផ្សងសំណាង

កំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីបង្កើនជីវិតធ្វើការពីផ្ទះ របស់អ្នកមែនទេ? រង្វាន់នៃការចាប់រង្វាន់នៅឆ្នាំនេះ រួមមាន កញ្ចប់បច្ចេកវិទ្យានៅផ្ទះ ដែលមានឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា ចុងក្រោយនិងអស្ចារ្យបំផុត។ រង្វាន់បន្ថែម រួមមាន Apple MacBook Air, iPhone 11, វ៉ាលីឥវ៉ាន់អ្នករចនា និងច្រើនទៀត! ជាមួយនឹងសំបុត្រ EXPO នីមួយៗ ត្រូវបានបញ្ចូលឈ្មោះ ដើម្បីឈ្នះការចាប់រង្វាន់ផ្សងសំណាង ទាំងអស់!
បើក ឲ្យសម្រាប់អ្នកមានសំបុត្រ តែប៉ុណ្ណោះ

ថ្ងៃសុក្រ, ខែតុលា 23
ថ្ងៃសុក្រ, ខែតុលា 23

Japan Breakout Session

Friday, October 23, 2020 – 9:00 PM – 10:30 PM ET
Saturday, October 24, 2020 – 10:00 AM – 11:30 AM JST

Part 1

Virtual Doors Open

Opening / Greeting – Satoshi Nakano, Senior Director of Sales & Marketing, Japan

Welcome Remarks – Daisuke David Nakajima, President of Japan Region

Live Training / Presentation – Mark MacDonald, Zen Co-Creator / Daisuke David Nakajuma, President of Japan Region

Live Training / Presentation – Christian Drapeau, Scientific Advisor / Daisuke David Nakajuma, President of Japan Region

Part 2

Jeunesse Travel 2021 – Shigeki Toyoda, Senior Manager of Sales and Marketing

Expo Promo Package Launch – Shigeki Toyoda, Senior Manager of Sales and Marketing

Ruby Director Message – Shigeki Toyoda, Senior Manager of Sales and Marketing / Hairong Zhang, Ruby Director / Jun Quao, Ruby Director

Live Training / Presentation – Satoshi Nakano, Senior Director of Sales & Marketing, Japan

Japan Region Brand Update – Dennis Windsor, Chief Development Officer

Keynote Speech – Daisuke David Nakajuma, President of Japan Region

Closing Remarks – Satoshi Nakano, Senior Director of Sales & Marketing, Japan

កម្មវិធីទូទៅ 1

11:45 PM ET
Virtual Doors Open

ស្វាគមន៍ – Saraichatt Jeerapat, MC និយាយបើកកម្មវិធីជាផ្លូវការ Jeunesse EXPO 2020 Vision Asia-Pacific, Africa & Japan

ការនិយាយបើកកម្មវិធីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រចាំតំបន់ – ប្រធាននៃតំបន់ Asia-Pacific & Africa Roy Truett, ប្រធាននៃ Japan Daisuke David Nakajima & នាយកនៃ Asia-Pacific & Africa Chris Cooper

ការដើរបង្ហាញរបស់ Diamond

ស្វាគមន៍ស្ថាបនិក & សុន្ទរកថា: Jeunesse Vision – Randy Ray & Wendy Lewis

ស្វាគមន៍ស្ថាបនិក CVO & សុន្ទរកថា – Jeunesse Vision សម្រាប់ឆ្នាំ 2021 & ផ្សេងៗ – Scott Lewis

ការជឿលើទស្សនវិស័យ – Winston Yap, Diamond Director, សឹង្ហបុរី

ការជជែកតុមូល – វិធីសាស្ត្រនៃទស្សនវិស័យដើម្បីមានសុខភាពល្អ: Lucy West, Executive Director of Global Field Development
William Amzallag, M.D., Jeunesse Scientific Adviser
Donna Antarr, M.D., Jeunesse Scientific Adviser
Christian Drapeau, MSc., Jeunesse Scientific Adviser
Vincent Giampapa, M.D., Jeunesse Scientific AdviserExpo Vision Packages

ការបើកសម្ភោធន៍កញ្ចប់ – Roy Truett, President Asia-Pacific & Africa & David Nakajima, President of Japan

ថ្ងៃសៅរ៍, ខែតុលា 24
ថ្ងៃសៅរ៍, ខែតុលា 24

កម្មវិធីទូទៅ 2

ស្វាគមន៍កម្មវិធីវគ្គ 2 – Saraichatt Jeerapat, MC និយាយបើកកម្មវិធីជាផ្លូវការ Jeunesse EXPO 2020 Vision Asia-Pacific, Africa & Japan MCC

គំនិតនៃទស្សនវិស័យ – Jirath Kulsubmongkon, Double Diamond Director, Thailand

មតិស្វាគមន៍កម្មវិធី – Roy Truett, ប្រធាននៃ Asia-Pacific & Africa

មតិស្វាគមន៍កម្មវិធី – David Nakajima, ប្រធាននៃជប៉ុន

ការទទួលស្គាល់ – Sapphire, Sapphire 25, Sapphire 50

រស់នៅបែបជីវិតមានទស្សនវិស័យ ជាមួយនឹងដំណើរកម្សាន្ត Jeunesse – Peter Pak, Double Diamond Director, Korea

ការបើកសម្ភោធន៍គោលដៅដំណើរកម្សាន្តJeunesse 2021 Asia-Pacific & Africa – Roy Truett, President Asis-Pacific & Africa

ការបើកសម្ភោធន៍គោលដៅដំណើរកម្សាន្ត Jeunesse 2021 Asia-Pacific & Africa – រស់នៅបែបជីវិតមានទស្សនវិស័យ ជាមួយនឹងដំណើរកម្សាន្ត Jeunesse – អ្នកសម្របសម្រួល Chris Kwa, Ruby Director, Singapore
Chriss Chia – Diamond Director, Malaysia
Raymond Thong – Diamond Director, Singapore
Felma Ong – Emerald Director, Philippines
PC – Ruby Director, India
Ryan Tang – Ruby Director, Thailand

វគ្គកម្មវិធី តារា

ស្វាគមន៍ – Saraichatt Jeerapat, MC និយាយបើកកម្មវិធីជាផ្លូវការ Jeunesse EXPO 2020 Vision Asia-Pacific, Africa & Japan

ការទទួលស្គាល់ – ពានរង្វាន់ពិសេស ឆ្នាំ 2020

យកឈ្នះដូចជាទស្សនវិស័យ – Calvin Becerra – Double Diamond Director, United States

ការជជែកតុមូល – ចិត្តវិញ្ញាណទស្សនវិស័យក្រុម – អ្នកសម្របសម្រួល: Steven Tan, Diamond Director, Singapore
Billy Teoh – Double Diamond Director, Singapore
Kurniawan Feryanti – Diamond Director, Indonesia
Peggie Leong – Ruby Director, Malaysia
Sasithorn Akkarawanichsil – Ruby Director, Thailand
Mpho Dindi – Ruby Director, South Africa

ការទទួលស្គាល់ Ruby Director

ការទទួលស្គាល់ Emerald Director

ការទទួលស្គាល់ – អ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិ Star Gala – Roy Truett, President of Asia-Pacific & Africa / David Nakajima, President of Japan

កម្មវិធីទូទៅ 3

ស្វាគមន៍កម្មវិធីវគ្គ 3 – Saraichatt Jeerapat, MC និយាយបើកកម្មវិធីជាផ្លូវការ Jeunesse EXPO 2020 Vision Asia-Pacific, Africa & Japan

មានទស្សនវិស័យបែបស្ទួន, ស្ទួន, ស្ទួន! – Lyndon Biernoff, Double Diamond Director, Australia

ថ្ងៃអាទិត្យ, ខែតុលា 25
ថ្ងៃអាទិត្យ, ខែតុលា 25

កម្មវិធីទូទៅ 3

ការសាងក្រុម សម្រាប់ទស្សនវិស័យ – Thanet Wongsa, Double Diamond Director, Thailand

ការទទួលស្គាល់– Sapphire Elite – Chris Cooper, Regional Director of Asia Pacific & Africa / Satoshi Nakano, Director of Sales & Marketing, Japan

ការជជែកតុមូល – ទស្សនវិស័យបែបធ្វើការឆ្លាតឡើង, មិនមែនធ្ងន់ឡើង: ឥទ្ធិពលប្រូម៉ូសិន Jeunesse ដូចជា ក្រុម – អ្នកសម្របសម្រួល: Angela Lucente, Emerald Director, Australia
Mary Tan – Emerald Director, Singapore
Fendi Buccu, Ruby Director, Indonesia
Gideon Lalhmingthanga, Ruby Director of India
Tendai Chinoperekwei – Ruby Director of Africa

CRM & ការសម្ភោធន៍ Dashboard សកល & ការហ្វឹកអប់រំ – Lucy West, Executive Director of Global Field Development

EXPERT SEGMENT: Pivot Like a Visionary: Building in a Digital World – Steffie Chia, Double Diamond Director, Malaysia

កម្មវិធីទូទៅ 4

ការស្វាគមន៍កម្មវិធីវគ្គ 4 – Saraichatt Jeerapat, MC និយាយបើកកម្មវិធីជាផ្លូវការ Jeunesse EXPO 2020 Vision Asia-Pacific, Africa & Japan

រស់នៅជាសកល – Dennis Windsor, Chief Development Officer

ជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានទស្សនវិស័យ – Wayne Fan, Diamond Director, Australia

ការជជែកតុមូល – ទស្សនវិស័យដែលមានឯកភាព: ការបង្កើនក្រុមនៅក្នុងឆ្នាំ 2020 – អ្នកសម្របសម្រួល: Joseph Lai, Diamond Director, Malaysia
June Chin – Diamond Director, Malaysia
Susan Lan – Diamond Director, Australia
Peter Gu – Diamond Director, Australia
Jun Qiao – Ruby Director, Japan

មានសកម្មភាពចំពោះទស្សនវិស័យ – Craig Schulze, Diamond Director, Australia

ត្រូវមានទស្សនវិស័យ: 2020 & ផ្សេងៗ – Flora Li, Triple Diamond Director, United States

ការបិទកម្មវិធី – Chris Cooper, Regional Director Asia-Pacific & Africa / David Nakajima, President of Japan / Roy Truett, President of Asia-Pacific & Africa

ការប្រកាស

តើមានអ្វីរួមជាមួយសំបុត្ររបស់ខ្ញុំ?

ជាមួយសំបុត្ររបស់អ្នក, អ្នកអាចមានសិទ្ធិចូលរួមគ្រប់កម្មវិធី៖

 • វគ្គកម្មវិធីទូទៅជាមួយ៖
  • មាតិកាទស្សនវិស័យ ដែលផ្តល់ដោយអ្នកដឹកនាំ ក្នុងតំបន់
  • APAC, អាហ្រ្វិក និងជប៉ុន – ឧបករណ៍ទីផ្សារជាក់លាក់ និងការបើកសម្ភោធន៍ប្រូម៉ូសិន
 • ថ្នាក់អ្នកដឹកនាំ និងព្រឹត្តិការណ៍ពិសេស, បូកបន្ថែម៖
  • ត្រូវស្វែងយល់អំពីកញ្ចប់ EXPO vision 2020, ដែលជាវិធីល្អបំផុតរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានពិន្ទុធ្វើដំណើរ
  • ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចាប់រង្វាន់ផ្សងសំណាង សម្រាប់រង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យ

តើនឹងមានអ្វី ប្រសិនបើ ខ្ញុំមិនមានសំបុត្រ?

ប្រសិនបើ អ្នកមិនមានសំបុត្រ EXPO, អ្នកនៅតែអាចចូលមើលមាតិកាដ៏គួរឱ្យរំភើបទាំងអស់ ដែលយើងបានផ្តល់ឱ្យនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកសកល របស់យើង នៅ facebook.com/jeunesseglobal – ភាសាអង់គ្លេស តែប៉ុណ្ណោះ។ ការចូលប្រើមិនរាប់បញ្ចូល៖

 • ការចូលរួមចាប់រង្វាន់ សម្រាប់រង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យ
 • ការបកប្រែប្រដេញ
យើងមិនអាចរង់ចាំដើម្បីបាន “ឃើញ” អ្នក នៅ EXPO!
Share This